Website này sử dụng cookies của họ và từ các bên thứ ba để cải thiện tính năng điều hướng với Google Analytics và mạng xã hội. Nếu bạn tiếp tục duyệt trang này, bạn sẽ phải chấp nhận các cookies đó. Bạn có thể thay đổi cấu hình và tìm hiểu thêm thông tin trên Chính sách đối với Cookie


 
 
 

Rooting your Android device

01/14/$y
 
 
Rooting your Android device Despite Android is open source it will not allow you to access as root or super user. In order to install apps that access to low level features you will need to root your device. Every manufacturer is implementing its own Android version and therefore not all the mobile phones or tablets with Android will be rooting using the same technique.

Show all